Erklæringer

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER OG YDEEVNEDEKLARATIONER

For markedsføringen af bestemte produkter er producenten lovmæssigt forpligtet til at udstede hhv. en overensstemmelseserklæring (DoC) og en ydeevnedeklaration (DoP). Disse produkter skal forsynes med det relevante overensstemmelsesmærke (f.eks. CE eller UKCA).

I Geberits online-katalog står erklæringerne til rådighed for download under “Dokumenter“, når du var valgt produktet.

Til Geberit onlinekataloget

Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til: marketing.dk@geberit.com

Bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektroniskudstyr

Symbol "Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr"

Symbolet med en overstreget skraldespand betyder, at affaldet fra elektrisk og elektronisk udstyr ikke måbortskaffes med restaffaldet, men skal bortskaffes separat. Slutbrugerne er retligt forpligtet til at returneregammelt udstyr med henblik på korrekt bortskaffelse til offentlige affaldsselskaber, distributører eller Geberit. Mange distributører af elektrisk og elektronisk udstyr er forpligtet til at tage affald fra elektrisk og elektroniskudstyr tilbage gratis. Kontakt det ansvarlige salgs- eller serviceselskab for at returnere tilGeberit.

Gamle batterier og akkumulatorer, der ikke er omsluttet af det gamle udstyr, samt lamper, der kan fjernes fradet gamle udstyr, uden de går i stykker, skal adskilles fra det gamle udstyr, før de leveres til et bortskaf-felsessted.

Hvis personoplysninger opbevares i det gamle udstyr, er slutbrugerne selv ansvarlige for at slette dem, indende leverer det til et bortskaffelsessted.

Bortskaffelse af udtjente batterier

Symbol "Bortskaffelse af brugte batterier"

Symbolet på batterier, der viser en overstreget skraldespand på hjul, betyder, at udtjente batterier ikke måbortskaffes med restaffaldet, men skal bortskaffes særskilt. Slutbrugere er efter loven forpligtet til at aflevereudtjente batterier på passende indsamlingssteder med henblik på en korrekt bortskaffelse, hvilket især ogsåomfatter handler i forbindelse med hvilke batterierne kan returneres gratis.

Batterier kan indeholde giftige tungmetaller. “Pb“ betyder, at batteriet indeholder mere end 0,004 vægtpro-cent bly. “Cd“ betyder, at batteriet indeholder mere end 0,002 vægtprocent cadmium. “Hg“ betyder, at batte-riet indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv.

Med en korrekt bortskaffelse af udtjente batterier beskyttes værdifulde ressourcer og undgås negative virk-ninger for menneskers sundhed og for miljøet. Ved omgangen med litiumholdige batterier skal der holdes øjemed tegn på fejlfunktioner for at udelukke farer.